• Holubyho 1244/5F, 920 03 Hlohovec-Šulekovo

Rozdelenie napätí v chladiacej slučke reaktora

Simulácia napojenia chladiaceho okruhu na chemický reaktor. Výpočet bol zameraný na zisťovanie maximálnych napätí v kritických miestach spojenia hlavnej reaktorovej časti s externým chladiacim okruhom. Systém bol komplikovaný kombináciou rozdielu tlakov v reaktore a chladiacom okruhu, a rovnako rozdielnymi teplotami. Celý chladiaci okruh bol zavesený na pružinových závesoch. Na základe posunutí z tepelnej rozťažnosti spôsobovali pružinové závesy externú silu vstupujúcu do výpočtu.

V súčasnosti sme schopní simulovať kombinácie prúdenia, prenosu tepla a interakcie s tuhými telesami. Rovnako nám nerobia problém simulácie vynúteného prúdenia pomocou pohybu tuhých telies. V oblasti pevnostných výpočtov vieme simulovať veľmi reálne rôzne typy namáhaní v oblastiach nelinearít. Okrem štandardných pevnostných analýz vykonávame aj analýzy vzpernej sily a modálne analýzy (rezonančné frekvencie). Pre konkrétne prípady vieme vybrať a zrealizovať najlepšie možné metódy riešenia. 

výpočty napätia 2 výpočty napätia výpočty

Naše riešenie výpočtov a simulácií

K výpočtom a numerickým simuláciám pristupujeme zodpovedne. Na každú oblasť simulácií máme odborníka, ktorý má niekoľkoročné skúsenosti vo svojej oblasti. To vie pretaviť do správneho nastavenia výpočtu, čo v konečnom dôsledku vedie k veľmi presným výsledkom.

Samozrejme farebnými obrázkami a peknými videami naša práca nekončí. Výsledky výpočtov spracujeme do prehľadnej záverečnej správy, v ktorej mimo iné navrhneme minimálne jedno riešenie problému, prípadne vylepšenie súčasného stavu. Počas a aj po riešení aktívne komunikujeme so zákazníkom pre lepšie vyladenie celého výpočtu a jeho výsledku.

Vzhľadom na naše skúsenosti a rýchlosť práce vieme poskytnúť veľmi výhodný pomer kvalita/cena.